Condiciones generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de contractació i utilització (en endavant, “Condicions Generals”) són les que regeixen la contractació dels serveis de ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL (en endavant, “el titular”), directament al client, a través de la pàgina web http://maradonacademy.com.

Tant la navegació per la pàgina web com la contractació de qualsevol dels serveis oferts en ella suposen l’acceptació, per part del client, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització, quedant el client vinculat per aquestes.

El titular podrà modificar la pàgina web i les presents condicions per a efectuar tots els canvis i modificacions que estimi convenients i necessaris per a l’adequada funcionalitat de la mateixa, sense previ avís.

ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL (el titular), és una societat degudament constituïda amb domicili social a Vic (08500), carrer Costa d’en Paratge, número 22, baixos i que es troba degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 47286, foli 25, fulla 547345 i identificada fiscalment amb el CIF número B-67599233.

SERVEIS

El titular, mitjançant la seva pàgina web, es dedica a prestar el servei d’inscripció als campus i residències de futbol organitzats per la societat ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL, en línia i al pagament del preu d’aquests.

CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL manifestant que accepta la vinculació d’aquest acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per l’ús del lloc web i dels serveis oferts.

En cas de contractació per part de menors d’edat, es requerirà l’autorització dels pares o tutors legals per a poder prosseguir a la reserva dels serveis oferts. El titular no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i, per tant, no pot constatar l’edat dels mateixos.

INSCRIPCIÓ

Per a poder completar la inscripció, haureu d’omplir un formulari amb les dades personals del menor que desitgeu inscriure en el campus/residència i les vostres dades personals, així com la ubicació i les dates del campus/residència i les al·lèrgies i/o medicaments del menor. Les dades introduïdes en el formulari, s’utilitzen amb la finalitat de gestionar la inscripció, notificar-ne l’estat i la gestió econòmica i organitzar el servei ofert. Per a més informació sobre la confidencialitat i tractament de les dades personals per part de la nostra organització, poden llegir la nostra política de privacitat.

PREUS I FORMA DE PAGAMENT

Els preus s’indiquen en la pàgina web en la moneda oficial del país on s’ubiqui la seu del campus/residència i inclou els impostos del país aplicables vigents a la data d’acceptació de la oferta.

En el cas de l’estat espanyol, els preu s’indiquen en euros (EUR) i inclouen els impostos aplicables vigents a la data d’acceptació de la oferta, si s’escau.

En el cas dels campus de futbol, el preu inclou el campus i una equipació per al menor inscrit al campus. El preu en cap cas inclou el trasllat.

En el cas de les residències de futbol, el preu inclou el campus, l’allotjament per als dies que dura el campus i una equipació per al menor inscrit al campus. El preu en cap cas inclou el trasllat.

En el cas dels campus de futbol, una vegada el client confirmi la inscripció, haurà d’omplir les dades de la targeta de crèdit o dèbit i en aquest moment es carregarà al compte del client l’import total del preu.

En el cas de les residències de futbol, una vegada el client confirmi la inscripció, haurà d’omplir les dades de la targeta de crèdit o dèbit i en aquest moment es carregarà al compte del client un pagament avançat del 50% de l’import total de la inscripció i, posteriorment, 30 dies abans de l’inici de la residència, es realitzarà el pagament del 50% de l’import restant.

Les dades de la targeta bancària, únicament poden ser conegudes per les parts autoritzades per a la gestió econòmica de la inscripció.

El pagament es realitza mitjançant un servei bancari de TPV Virtual que utilitza la tecnologia més segura, protocol d’encriptació SSL (Secure Socket Layers) que xifra automàticament les dades personals i de la targeta de crèdit i les fa indesxifrables per a qualsevol persona aliena. La informació facilitada es transmet a través d’un entorn segur per evitar-ne la lectura, l’alteració, la pèrdua i/o el tractament o accés no autoritzats.

Després del pagament rebreu un número de reserva. Immediatament rebreu confirmació a través del correu electrònic.

HORARIS D’ARRIBADA I DE SORTIDA

En el cas dels campus de futbol, l’hora d’arribada és entre les 8.30 i les 9h del matí al camp de la seu escollida. En cas de canvi en l’hora d’arribada, demanem que ens avisin amb antelació. L’hora de sortida és entre les 13 i les 13.30h.

En el cas de les residències de futbol, l’hora d’arribada el primer dia és entre les 8.30 i les 9h del matí . En cas de canvi en l’hora d’arribada, demanem que ens avisin amb antelació. El dia de sortida, hauran de recollir els menors entre les 13 i les 13.30h.

MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

En cas de modificació o cancel·lació de la inscripció, s’ha de comunicar sempre per escrit via correu electrònic a: support@maradonacademy.com, adjuntant sempre una còpia del DNI del titular de la inscripció. Aquesta sol·licitud de modificació o d’anul·lació serà efectiva únicament quan ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL li hagi confirmat la seva acceptació per correu electrònic.

La cancel·lació efectuada per la persona usuària, dona lloc a les següents penalitzacions, llevat pacte en contrari:

  • a. La cancel·lació amb més de 30 dies d’antelació a la data d’inici del campus/residència no comportarà cap tipus de penalització.
  • b. La cancel·lació dintre dels 30 dies anteriors a la data d’inici del campus/residència, comportarà una penalització del 10% del preu total.
  • c. La cancel·lació dintre dels 15 dies anteriors a la data d’inici del campus/residència, comportarà una penalització del 20% del preu total.
  • d. La cancel·lació dintre dels 7 dies anteriors a la data d’inici del campus/residència, comportarà una penalització del 50% del preu total.
  • e. La cancel·lació dintre dels 3 dies anteriors a la data d’inici del campus/residència, comportarà una penalització del 80% del preu total.
  • f. La cancel·lació dintre de les 24 hores anteriors a l’inici del campus/residència, comportarà una penalització del 100% del preu total.

Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada. Així mateix, no són d’aplicació les anteriors penalitzacions quan la cancel·lació es produeix per causes mèdiques degudament acreditades amb el corresponent justificant. En aquests casos, ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL reemborsarà íntegrament l’import abonat.

Així mateix, en el cas que ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL comuniqui la modificació o cancel·lació d’inscripcions per motius de força major, entenent com a tals, aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar malgrat haver actuat amb la diligència deguda, quedarà anul·lada la inscripció i MARADONA CORPORATE, SL procedirà al reemborsament íntegre de l’import abonat. En cas que no hi hagi suficients menors inscrits al campus/residència i ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL hagi de cancel·lar-lo, es procedirà a ressituar els menors inscrits als campus/residències més propers a l’inicialment escollit per aquests; en cas que això no fos possible, ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL procedirà al reemborsament íntegre de l’import abonat.

En el cas de les residències de futbol, si el client recull al menor de la residència abans de la data de finalització de la mateixa, ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL no retornarà cap import de la inscripció efectuada, llevat de pacte específic entre les parts.

En el cas dels campus de futbol, si el menor no assisteix a alguna de les sessions, ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL no retornarà cap import de la inscripció efectuada, llevat de pacte específic entre les parts.

OBLIGACIONS DELS PARES DELS MENORS

En el moment de la inscripció, els pares dels menors han de facilitar còpia de la targeta sanitària del menor, així com còpia del DNI del menor en cas que disposin d’aquest. Així mateix, els pares del menor hauran de facilitar les dades de contacte en cas d’emergència mèdica. 

El client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis d’inscripció, evitant causar perjudicis a ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL producte de la incorrecció de les mateixes.

RESPONSABILITATS DELS MENORS

Els menors assistents al campus, s’obliguen a realitzar un ús lícit de les instal·lacions tant on es desenvolupin les sessions del campus, com de l’allotjament en el cas de les residències de futbol, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

DADES PERSONALS

ELYSIUM CORPORATE TECHNOLOGY, SL tractarà les dades que faciliti el client de conformitat amb la política de privacitat que es pot consultar al següent enllaç: maradonacademy.com.

IDIOMA

Amb independència de les possibles traduccions de les presents condicions generals de venda, l’idioma oficial del contracte serà sempre la versió en català.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En cas de conflictes en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, seran competents els Jutjats i Tribunals de Vic.